TR EN
Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası
POLİPA PLASTİK AMBALAJ olarak faaliyet gösterdiğimiz IML(In Mold Labeling) plastic ambalaj üretiminde politikamız;
 • Şirket içi ve şirket dışı tüm faaliyet alanlarında uluslararası standartları uygulamak,
 • Kalite ve Gıda Güvenliğini benimsemek ve uygulatmak.
 • Müşterilerimizin beklentilerini eksiksiz, zamanında ve her seferinde karşılayarak, bu beklentilerin üzerine geçmek, standartlarımıza ve yasal gerekliliklere uygun son teknoloji ile üretilmiş doğaya saygılı, geri dönüşümlü yüksek kaliteli ürünler pazara sunmak.
 • Müşteri odaklılık anlayışıyla müşteri ve tüketicilerimizin kalite beklentilerine kulak vermeye ve onları anlamaya öncelik vermek.
 • Ürünlerimiz ve ticari markalarımız da dahil olmak üzere, şirket imajımızı temsil eden her şeyin, onaylanmış standartlara uygun olmasını kalite taahhüdümüzü güçlendirmesini ve POLİPA’ nın itibarının korunmasını sağlamak.
 • Tüm çalışanların kalite ve gıda güvenliği, iş güvenliği ve hijyen kurallarını anlayıp benimsediği ve uyguladığı bir ortamda “ilk seferde, tek seferde ve her seferinde doğru” kaliteli ve gıda güvenliğine uygun güvenilebilir ürün üretme kültürünü sürdürmek.
 • Politikamıza ve standartlarımıza uygun, proseslerimizi sürekli geliştiren, iyileştiren modern kalite yönetim sistemleri uygulamak ve sistemleri denetlemek.
 • Ölçülebilir kalite ve gıda güvenliği hedeflerini oluşturmak ve erişmek için açık ve net yönetim sorumlulukları belirlemek.
 • Kalite politikamıza ve sistemlerimize uygunluğu sağlamak için tüm tedarikçilerimizi kaliteyi garanti edecek şekilde çalışan tedarikçilerle ve iş ortaklarımızla birlikte çalışmak.
 • Sürekli iyileştirmeyi müşterilerimize ve tüketicilere üstün ürünler ve hizmetler sunmamıza olanak verecek biçimde performansımızın merkezi haline getirmek.
 • Başarıların duyurulduğu, çalışanlara ve emeklere değer verildiği ve kutlandığı bir kalite tutkusu oluşturmak.
 • Bu politikayı, tüketici beklentilerini ve değerlerimizi yansıtmaya devam etmesini sağlayacak şekilde düzenli bir biçimde gözden geçirip güncellemek.
Bizler tüm bu yukarıdaki ilkeleri uygulamayı şirket olarak taahhüt ederiz.
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Polipa Plastik Ambalaj, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Polipa Plastik Ambalaj, çalışanlarının sağlık ve güvenlik düzeylerinin geliştirilmesini iş veriminin gereği olarak görür. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklilikleri ni uygulayarak belirli periyodlarda gözden geçirilir.

Bu amaçla;
İş Sağlığı ve İş Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel kanun, yönetmelik ve standartlara uyulur.
Meslek hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularındaki tüm riskler değerlendirilir ve koruyucu önlemler alınır.
Yeni proje ve proses basamaklarının Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirilir.
Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği, konularında eğitilir, zinde ve sağlıklı olmaları teşvik edilir.
Acil durumlarda müdahale edilebilmesi için Acil Durum Ekipleri düzenlenir ve bu kişilere özel eğitimler verilir. Çalışanlar acil durumda yöneticilerinden izin almadan olay yerini terk etme hakkına sahiptir.

İş yerindeki tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için iş birliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluştururlar.
Sosyal Uygunluk Politikası
 • Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi.
  Çocuk ve genç işçi çalıştırma usullerine uymayı ve 18 yaş altında işçi korumayı hedefler.
 • Zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi.
  Hiçbir şekilde köle, kaçak ve rızası olamayan işçi çalıştırmaz.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması.
  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygulayarak risk analizleri ışığında güvenli bir iş ortamı oluşturur.
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterilmesi.
  Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı gösterir.
 • Ayrımcılık, kötü muamele ve tacizin önlenmesi.
  Çalışanlarını din, dil, ırk, etnik köken, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan, iş kabiliyetlerine göre değerlendirerek, insan onuruna saygı çerçevesinde psikolojik, fiziksel ve sözlü tacize maruz bırakmaz.
 • Ücret ödemeleri ve çalışma saatlerine uyulması.
  Kanunlar ve iş sözleşmeleri ile belirlenmiş ücret ödemesi ve çalışma saatlerine uyarak, fazla çalıştırmalarda gönüllülük esasına uyar.
 • Çevre güvenliğine uyulması.
  Çevre güvenliği politikasını uygulayarak çevrenin kirlenmesini önler.
 • Uygun Çalıştırma Ortamının Hazırlanması.
  Çalışma ortamlarının gürültü, toz, aydınlatma, kanserojen madde, elektrik topraklama ölçümlerini yaparak önlem alır.
 • Etik kurallara uyulması ve yönetim sistemi kurulması.
  Rüşvet, yolsuzluk ve dolandırıcılığa müsemma gösterilmeden, işletme içerisinde sosyal uygunluk konularında plan oluşturabilen, uygulama yapıp düzeltici önlemler alan bir yönetim sistemi oluşturur.
**İşletmemiz BSCI Sosyal Uygunluk ilkelerini kendine hedef olarak belirlemiş hesap verilebilir, şeffaf etik davranış kurallarına uygun, tarafların çıkarlarına, uluslar arası davranış kurallarına ve insan haklarına saygılı ve sürekli iyileştirme prensibine dayalı bir sistem kurarak işletme içinde bu ilkeleri uygulamayı kendine amaç edinmiştir.
Çevre Politikası
Polipa Plastik Ambalaj San ve Tic A.Ş İstanbul/Silivri’deki üretim tesisinde Plastik ambalaj dizaynı , enjeksiyon tekniği ile üretimi ve satışı yapılmaktadır. Bu doğrultuda çevre yönetimi faaliyetleri konusunda önceliklerimiz;
 • Çalışanlarımızın katılımı ile faaliyet alanımızda , insan ve çevre sağlığını göz önünde bulundurarak ilgili tüm yasal ve uluslararası mevzuatlara uygun hareket etmek,Müşteri gerekliliklerini takip etmek ve uyum sağlamak.
 • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra çevre koruması konusunda azami dikkat göstermek
 • İnsan sağlığına ve çevreye en az zarar ile üretim yapmak,
 • Hammadde, Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak.
 • Proseste kullanılan hammaddelerin geri kazanım özellikte olmasına özen gösterilerek ürün ve faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Atıklarımızı ayrıştırmak ve doğru politikaları kullanarak atıkları azaltmak,
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak.
 • Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek.
 • Yürürlükteki çevre mevzuatının takip edilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyarak, tüm çalışanlara çevresel faktörler hakkında eğitimler vererek iletmek ve anlaşılmasını sağlamak, temel politikamızdır.